Laululinnu lasteaia filiaal avati 1. augustil 2014.a

Eerika Laululind asub Õssu külas Eerika tee 1. Lasteaias käib 116 last vanuses 3-7 aastat ning töötab 31-liikmeline personal.

Õppe – ja kasvatustegevuses lõimitakse muusikat erinevate ainevaldkondadega. Oluline on tervisedendus- liikumisaktiivsuse ja tervisekäitumise kujundamine.
Lasteaia läheduses asuv park ning Johannes Käisi põhimõtete kasutamine võimaldavad avastus- ja õuesõppe metoodika rakendamist, Eesti kultuuritraditsioonide ja kodu väärtustamist.

Visioon: Laululinnu pesast lendavad kooli õpihimulised, hoolivad ja tegusad lapsed.
Missioon: Me toetame peret, oleme lapsele tema arengus saatjaks.
Meie- Kvalifitseeritud, kutsealaselt pädev ja ühtse meeskonnana tegutsev personal.

Kuidas tegutseme:
◾lähtume iga lapse heaolust, arengust ja turvalisusest
◾loome sõbraliku ja arendava keskkonna
◾oma aktiivse ja õpihimulise hoiakuga toetame laste aktiivsuse, laia silmaringi, hoolivuse ja tervisliku ellusuhtumise kujunemist
◾arvestame, et iga lapse jaoks parimat saavutame ainult läbi tiheda koostöö tema perega

Väärtused:
Hoolivus – hoolime lastest ja töökaaslastest, oleme heasoovlikud, üksteisega arvestavad, mõistvad ja sõbralikud.

Tervislikkus – väärtustame lapse ja enda tervist, pöörame tähelepanu tervislikule toitumisele ja eluviisile. Lasteaia füüsiline ning psühhosotsiaalne õpi- ja töökeskkond on lastele ja töötajatele turvaline.

Rahvakultuur – kanname edasi pärimuskultuuri, et säiliks järjepidevus, et ei kaoks vanade eestlaste laulud, tantsud ja kombed.

Koostöö – teeme edukat koostööd peredega, kolleegidega ja teiste asutustega ühise eesmärgi nimel.

Loovus – võimaldame lapsel olla ise otsija ja leidja. Õpetaja loob lapse loovust toetava keskkonna.

Looduslähedus – õpime tundma, mõistma ja hoidma loodust.

tel logo                  kiusamisest-vabaks 234x8820bänner

Eerika Laululind                   Spordinädala logo ilma aastata

Projekt: "Professionaalse õpikogukonna käivitamine J.Käisi põhimõtete rakendamiseks ja ühtse oskusteabe loomiseks Laululinnu lasteaia Soinaste ja Eerika majas"
Projekti toetas

Eerika Laululind