24.09.2015
Päevakorral:
Hoolekogu esindaja valimine õppealajuhataja vabaneva ametikoha täitmiseks
korraldatud konkursi komisjoni.

Otsustati:
Konkursikomisjoni toos osaleb Elo Kai Kurel

15.09.2015

Päevakorral:
1. Laululinnu filiaali õppekava muudatuste tutvustamine.
2. Aasta tegevuskava tutvustamine.
3. Lasteaia uuendatud päevakava tutvustamine.

Otsustati:
-On tutvutud ettekantud dokumentidega

31.08.2015

Päevakorral:

-Lasteaia muudetud kodukord.

Otsustati:

-Kinnitada Soinaste lasteaed Laululind filiaali kodukord.


17.06.2015

Päevakorral:

1. Töötajate rahulolu-uuringu kokkuvõtte tutvustamine.

2. Personali tunnustamissüsteemi tutvustamine.

3. Lasteaia sisehindamise korra tutvustamine.

4. 2014/2015 õppeaasta analüüs.

5. Informatsioonid.

Otsustati:

1. Kinnitati lasteaia tunnustamissüsteem.

2. Kinnitada lasteaia sisehindamise kord.6.04.2015

Päevakorral:

-Laste arvu suurendamine rühmades.

Otsus:

-Ühehäälselt otsustati suurenda laste arvu Pöialpoiste rühmas 2 lapse võrra, Peoleode rühmas 2 lapse võrra, Laulurästaste rühmas 2 lapse võrra, Öökullide rühmas 4 lapse võrra ja Lehelindude rühmas 4 lapse võrra. Metsvintide rühmas jääb ruumipiirangu tõttu laste arvuks 16.29.01.2015

Päevakorral:

1. Hoolekogu tööplaani koostamine.

2. Lasteaia sise- ja väliskeskkonna riskianalüüsi tulemuste tutvustamine.

3. Lasteaia õppekava kohta arvamuse avaldamine.

4. Informatsioonid.

Otsused:

1. Kinnitati hoolekogu tööplaan.

2. Otsustati lisada riskianalüüsi treppidel liikumise ja kolmanda korpuse autoparkla olemasoluga kaasnevad riskid. Kinnitati lasteaia riskianalüüs.

3. Kiideti heaks õppekava ja otsustati korraldada lastevanematele koolitus.

4. Tiina Trees informeeris, et juulikuus on valvelasteaed Tõrvandi lasteaed.

Ettepanek : Pöörata tähelepanu haiguste ennetamisele rühmades.11.12.2014

Päevakorral:

1. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine.

2. Lapse toidukulu piievamaksumuse otsustamine.

3. Laste arvu suurendamine sõimerühmas ja aiarühmas.

4. Soovituste andmine päevakava koostamisel.

5. Lasteaia kodukora kinnitamine .

6. Hoolekogu esindaja valimine TEL-meeskonda.

7. 2015 aasta lasteaia eelarve arutelu.

8. Hoolekogu moodustamise ja töökorra kinnitamine.

9. 2014/2015 õppeaasta tegevuskava tutvustamine.

10. Arengukava läbiarutamine.


Otsustati:

1. Hoolekogu esimeheks valiti Kersti Teder, aseesimeheks valiti Elo- Kai Kurel,

protokollijaks Eve-Mall Rink

2. Lapse toidukulu päevamaksumuseks kinnitati sõimes 1.30 € ja aias 1.60 €

3. Otsustati laste arvu suurendada sõimes 1 lapse ja aias 2 lapse võrra.

4. Otsustati kinnitada lasteaia päevakava

5. Kinnitati lasteaia kodukord

6. Hoolekogu TEL- liikmeks valiti hoolekogu esimees Kersti Teder

7. Kiideti heaks 2015 aasta lasteaia eelarve projekt

Otsustati anda soovitus vallavalitsusele, tõsta 2015 aasta lasteaia eelarves õppevahendite

kulu.

8. Hoolekogu kiitis ühehäälselt heaks Hoolekogu töökorra

Otsustati hoolekogu koosseis avaldada lasteaia veebilehel.

9. Otsustati, et koolivalmiduskaartide blanketid saadetakse ka lastevanematele tutvumiseks.

10. Kinnitati arengukava