1. Tutvuti laste rahulolu-uuringu kokkuvõtte tulemustega;
2. Tutvuti lapsevanemate rahulolu-uuringu kokkuvõtte tulemustega;
3. Tutvuti lasteaia 2017/2018 õppeaasta tegevuskava kokkuvõttega; 
4. Pöialpoiste rühma esindaja Jaanika Meltsas koostab mänguväljaku plaani, mille alusel küsitakse hinnapäringud. 
1. Tehti ülevaade mänguväljaku hetke olukorrast;
2. Tutvuti lasteaia töökeskkonna riskianalüüsi tulemustega;
3. Tutvuti laste turvalise keskkonna riskianalüüsi tulemustega;
4. Tutvuti personali arenguvestluste kokkuvõttega;
5. Vanematele toimub 9.mail kell 17:00 toitumisalane koolitus. Küsimused koolitajale saata lasteaia õppealajuhatajale või rühma. 
1. Direktor peab nõu vallavalitsuse spetsialistidega mänguväljaku ümberkorraldamise küsimuses. Selgitatakse mänguväljaku ümberkorralduse eeldatav maksumus.
2. Võimalusel võiks mänguväljaku ümbertegemisega alustada juunis.
1. Peoleode rühma laste arvu suurendatakse kahe lapse võrra;
2. 2018 aasta alguses toimub hoolekogu koosolek, mille päevakorrapunkt on lasteaia mänguväljaku parendamine.
3. Hoolekogu teeb koostööd juhtkonna ja lapsevanematega, et selgitada välja lapsevanematele mõeldud koolitusteema ja koolitaja.
1. Hoolekogu esimees Illimar Muni.
Aseesimees Jaanika Meltsas.
Protokollija Enelin Lukas.
2. Hoolekogu kiitis heaks 2017/2018 õppeaasta tegevus- ja üritustekava.
3. Kiideti ühehäälselt heaks 2017/2018 aasta hoolekogu tööplaan.
4. Hoolekogu esimees saadab vanematele ühiskirja palvega teatada lasteaia personalile, kui nad märkavad kahtlaste isikute viibimisest lasteaia territooriumil.
5. Hoolekogu arutleb järgmisel koosolekul, kuidas lapsevanemad saaksid lasteaeda toetada.
1. Hoolekogu on tutvunud personali ja laste rahul-olu uuringute tulemustega. 
2. Hoolekogu on tutvunud 2016/2017 õppeaasta analüüsiga. 
1. Hoolekogu teeb ettepaneku Ülenurme vallavalitsusele suurendada laste arvu Laulurästaste rühmas 2 lapse võrra ja Metsvintide rühmas 4 lapse võrra.
1. Hoolekogu on tutvunud uue aasta rühmade komplekteerimise plaaniga;
2. Juhtkond koostab uue selgitava kirja Peoleode rühma lapsevanematele ning korraldab uue koosoleku;
3. 6 kohalolnud hoolekogu liiget leiavad, et selline komplekteerimine on põhjendatud ja igati vajalik;
4. Hoolekogu teeb oma otsuse Metsvintide ja Laulurästaste rühma suurendamine kohta e-maili vahendusel, peale Peoleode rühma lapsevanemate koosolekut.
1. Kinnitati 2017-2019 aasta arengukava;
2. Tutvuti lasteaia eelarvega;
3. Tervisemeeskonna hoolekogu esindajaks valiti Kadri Ääremaa;
4. Selgitada välja, millised koolitused huvitavad lapsevanemaid.
1. Hoolekogu esimeheks valiti Ken Järveoja
Aseesimeheks valiti Kristi Uibokand
Protokollijaks valiti Kadri Ääremaa.
2. Kinnitati 2016/2017 õppeaasta tegevuskava;
3. Hoolekogu liikmed selgitavad oma rühmas välja, milline koolitus võiks pakkuda huvi lapsevanematele; 
4. Jõulupeole sooviti professionaalset fotograafi ja filmijat; 
5. Kinnitati hoolekogu tööplaan;
6. Tutvuti sisehindamise tagasiside aruandega;
7. Direktor räägib kinnistu omanikuga lisavalgustese võimalusest ning ka libeduse tõrjest lasteaia parklas;
8. Õuealale soetatakse kiike juurde.