1. Lapsevanemad saavad infokirja koolitusteemade kohta.
2. Uuest õppeaastast liidetakse koolieelikud kahte rühma kokku.
1. Hoolekogu esindajaks õppealajuhataja konkursikomisjonis valiti Jaanika Meltsas.
2. Hoolekogu tutvus lasteaia eelarve projektiga.
Hoolekogu koosolek, 23.10.2018

Otsustati:

Hoolekogu protokollijaks valiti Kadri Ääremaa

Hoolekogu on tutvunud 2018/2019 õa tegevuskavaga ja ürituste kavaga

Hoolekogu leppis kokku tööplaani

Hoolekogu esimeheks valiti Jaanika Meltsas. Aseesimeheks Marko Menert

Hoolekogule on tutvustatud lasteaia töötajate seas algatud projekti „Professionaalse õpikogukonna käivitamine J.Käisi põhimõtete rakendamiseks ja ühte oskusteabe loomiseks Laululinnu lasteaias: Soinastes ja Eerikal.

Hoolekogule on antud ülevaade mänguväljaku uuendamise seisust

Hoolekogu liige tegi ettepaneku mudaköökide rajamiseks.
1. Tutvuti laste rahulolu-uuringu kokkuvõtte tulemustega;
2. Tutvuti lapsevanemate rahulolu-uuringu kokkuvõtte tulemustega;
3. Tutvuti lasteaia 2017/2018 õppeaasta tegevuskava kokkuvõttega; 
4. Pöialpoiste rühma esindaja Jaanika Meltsas koostab mänguväljaku plaani, mille alusel küsitakse hinnapäringud. 
1. Tehti ülevaade mänguväljaku hetke olukorrast;
2. Tutvuti lasteaia töökeskkonna riskianalüüsi tulemustega;
3. Tutvuti laste turvalise keskkonna riskianalüüsi tulemustega;
4. Tutvuti personali arenguvestluste kokkuvõttega;
5. Vanematele toimub 9.mail kell 17:00 toitumisalane koolitus. Küsimused koolitajale saata lasteaia õppealajuhatajale või rühma. 
1. Direktor peab nõu vallavalitsuse spetsialistidega mänguväljaku ümberkorraldamise küsimuses. Selgitatakse mänguväljaku ümberkorralduse eeldatav maksumus.
2. Võimalusel võiks mänguväljaku ümbertegemisega alustada juunis.
1. Peoleode rühma laste arvu suurendatakse kahe lapse võrra;
2. 2018 aasta alguses toimub hoolekogu koosolek, mille päevakorrapunkt on lasteaia mänguväljaku parendamine.
3. Hoolekogu teeb koostööd juhtkonna ja lapsevanematega, et selgitada välja lapsevanematele mõeldud koolitusteema ja koolitaja.
1. Hoolekogu esimees Illimar Muni.
Aseesimees Jaanika Meltsas.
Protokollija Enelin Lukas.
2. Hoolekogu kiitis heaks 2017/2018 õppeaasta tegevus- ja üritustekava.
3. Kiideti ühehäälselt heaks 2017/2018 aasta hoolekogu tööplaan.
4. Hoolekogu esimees saadab vanematele ühiskirja palvega teatada lasteaia personalile, kui nad märkavad kahtlaste isikute viibimisest lasteaia territooriumil.
5. Hoolekogu arutleb järgmisel koosolekul, kuidas lapsevanemad saaksid lasteaeda toetada.
1. Hoolekogu on tutvunud personali ja laste rahul-olu uuringute tulemustega. 
2. Hoolekogu on tutvunud 2016/2017 õppeaasta analüüsiga. 
1. Hoolekogu teeb ettepaneku Ülenurme vallavalitsusele suurendada laste arvu Laulurästaste rühmas 2 lapse võrra ja Metsvintide rühmas 4 lapse võrra.