1. Hoolekogu esimees Veiko Meitern; aseesimees Ly Kollist ja protokollija Heili Põldsaar
2. Hoolekogu kiitis heaks 2017/2018 õppeaasta tegevus - ja üritustekava. Kokkuvõttev info nimetatud dokumentide kohta on kättesaadav lasteaia kodulehelt.
3. Kiideti ühehäälselt heaks 2017/2018 aasta hoolekogu tööplaan.
4. Hoolekogu liikmed koguvad kokku lapsevanemate soovid koolitusteemade osas. Lisaks pakub lasteaia juhtkond omaltpoolt välja 2 - 3 võimalikku koolituse teemat, mille vahel on lapsevanematel võimalus valida.
5. Võimalused lisanagide paigaldamiseks vaadatakse üle rühmapõhiselt.

1. hoolekogu on tutvunud Soinaste lasteaia lapsevanemate rahulolu-uuringu kokkuvõttega;
2. hoolekogu on tutvunud Soinaste lasteaia laste rahulolu-uuringu kokkuvõttega;
3. hoolekogu on tutvunud Soinaste lasteaia 2016/2017 õppeaasta analüüsiga;
4. uurida võimalust paigaldada parklasse lisaks keelumärk takistamaks vales suunas väljasõitu.
1. hoolekogu on tutvunud Soinaste lasteaia õppekava muudatustega ja kinnitas selle ühehäälselt;
2. hoolekogu on tutvunud lasteaia sise- ja väliskeskkonna riskianalüüsi tegevuskavaga;
3. hoolekogu on tutvunud lasteaia töökeskkonna riskianalüüsi tegevuskavaga ja vastuväiteid ei ole;
4. lasteaia hoolekogu on teadlik personali arenguvestluste tulemustest ja kokkuvõttest;
5. hoolekogu esindajaks õppealajuhataja vabaneva ametikoha täitmise konkursi komisjoni (lapsehoolduspuhkuse ajaks) valiti ühehäälselt Annely Lilleorg.
1. kinnitada Soinaste lasteaed Laululind arengukava 2017-2019;
2. hoolekogu on tutvunud lasteaia 2017 aasta eelarvega;
3. teha ettepanek Ülenurme Vallavalitsusele suurendada laste arvu sõimerühmas Lõokesed kahe lapse võrra.
1. hoolekogu esimees on Avely Kaldoja; aseesimees Anneli Lilleorg ja protokollija Heili Põldsaar;
2. hoolekogu kiitis heaks 2016/2017 õppeaasta tegevus- ja ürituskava;
3. kiita ühehäälselt heaks hoolekogu 2016/2017 aasta tööplaan;
4. hoolekogu on tutvunud sisehindamise tagasiside aruandega;
5. hoolekogu liikmed koguvad kokku lapsevanemate soovid koolitusteemade osas.
1. hoolekogu on tutvunud Soinaste lasteaia personali ja laste rahulolu-uuringuga;
2. hoolekogu on tutvunud lasteaia õppekavaga ja vastuväiteid muudatustele ei ole;
3. hoolekogu on tutvunud ja kinnitanud Soinaste lasteaia Laululind sisehindamise aruande;
4. Ööbikute rühma naaseb augustist 2016 hetkel lapsehoolduspuhkusel viibiv õpetaja Eilika. Ööbikute rühmas töötav asendusõpetaja Karin on nõustunud võtma vastu lapsehoolduspuhkuse asendamise ajaks õpetaja koha Laululinnu lasteaia Eerika filiaalis.
1. hoolekogu on tutvunud töökeskkonna riskianalüüsi tulemustega;
2. hoolekogu on tutvunud lasteaia sise- ja väliskeskkonna riskianalüüsi tulemustega;
3. hoolekogu on tutvunud personali arenguvestluste kokkuvõttega;
4. hoolekogu teeb ettepaneku Ülenurme Vallavalitsusele suurendada Tihaste rühma laste arvu kahe lapse võrra uuest õppeaastast;
5. kevadpidu toimub 11.05.2016, Pääsukeste ja Lõokeste rühma lõpupidu toimub 25.05.2016.
1. hoolekogu on tutvunud lasteaia eelarve projektiga;
2. hoolekogu on tutvunud projekti "Laululinnu lasteaed- roheline lasteaed" kokkuvõttega;
3. hoolekogu osales lasteaia arengukava eesmärkide analüüsis.
1. hoolekogu esimees on Avely Kaldoja, aseesimees Kätlin Lühiste ja protokollija Heili Põldsaar;
2. kinnitada hoolekogu 2015-2016 õppeaasta tööplaan;
3. hoolekogu on tutvunud lasteaia tegevus- ja ürituste kavaga ning kaasava hariduse edendamise kavaga;
4. teha ettepanek Ülenurme Vallavalitsusele suurendada laste arvu aiarühmas Pääsukesed nelja lapse võrra.
1. kinnitada Soinaste lasteaed Laululind kodukord.