1. Hoolekogu kiitis 2019. aasta eelarve projekti heaks
2. Pakutud koolitusideede hulgast valiti välja kolm:
    1) Laste loovuse arendamine
    2) Emotsionaalne areng
    3) Nutimaailm- kuidas see mõjub ja kuidas seada piire
Vanemate soovil teeb direktor ettepaneku lisakoolituseks ka Valli Vilule. Seoses lugema- ja kirjutamise õpetamise koolitusega lükatakse käima ka „Rühma raamatukogu" projekt.
3. Hoolekogu esimees loob Facebooki grupi, millega liikmed liituda saavad.
1. Hoolekogu esimees Veiko Meitern; aseesimees Ly Kollist ja protokollija Mari Raig.
2. Hoolekogu kiitis heaks 2018/2019 õppeaasta tegevus- ja ürituste kava. Kokkuvõttev info nimetatud dokumentidest on kättesaadav lasteaia kodulehelt.
3. Kiideti ühehäälselt heaks 2018/2019 aasta hoolekogu tööplaan, mille alusel saadakse kokku:
    a. oktoobris 2018;
    b. novembris 2018;
    c. märtsis 2019;
    d. juunis 2019.
4. Hoolekogu liikmed koguvad kokku lapsevanemate soovid koolitusteemade osas.
1. kinnitada õppekava muudatused lapse arengu vaatlustabelites, valdkondade mina ja keskkond ning kunsti osas
2. võeti teadmiseks laste rahulolu uuringu tulemused
3. võeti teadmiseks personali rahulolu uuringu tulemused
4. analüüsiti 2017-2018 õppeaasta tegevuskava
5. otsustati kinnitada toidukulu päevamaksumuse sõimerühmas 1,50 eurot ja aiarühmas 1,80 eurot päev, alates 1. jaanuar 2019 a.
1. hoolekogul ei ole vastuväiteid või täiendavaid küsimusi riskianalüüsi tulemuste kohta;
2. hoolekogul ei ole küsimusi personali arenguvestluste kohta;
3. lasteaia peauks läheb lukku alates 16:30st. Välisuksele paigutatakse uksekell.
1. õppealajuhataja ametikoha (lapsehoolduspuhkuse ajaks) täitmiseks moodustatud komisjoni valiti hoolekogu esindama Veiko Meitern.
1. suurendada Ööbikute rühma laste arvu 2 lapse võrra;
2. hoolekogu kiitis heaks lasteaia 2018 aasta eelarve projekti;
3. lapsevanematele korraldatavate koolituste teemadeks said:
- Lapse enesehinnang ja distsipliin
- Kuidas toetada oma last õpioskuste arendamisel?
1. hoolekogu esimees Veiko Meitern; aseesimees Ly Kollist ja protokollija Heili Põldsaar
2. hoolekogu kiitis heaks 2017/2018 õppeaasta tegevus - ja üritustekava. Kokkuvõttev info nimetatud dokumentide kohta on kättesaadav lasteaia kodulehelt.
3. kiideti ühehäälselt heaks 2017/2018 aasta hoolekogu tööplaan.
4. hoolekogu liikmed koguvad kokku lapsevanemate soovid koolitusteemade osas. Lisaks pakub lasteaia juhtkond omaltpoolt välja 2 - 3 võimalikku koolituse teemat, mille vahel on lapsevanematel võimalus valida.
5. võimalused lisanagide paigaldamiseks vaadatakse üle rühmapõhiselt.

1. hoolekogu on tutvunud Soinaste lasteaia lapsevanemate rahulolu-uuringu kokkuvõttega;
2. hoolekogu on tutvunud Soinaste lasteaia laste rahulolu-uuringu kokkuvõttega;
3. hoolekogu on tutvunud Soinaste lasteaia 2016/2017 õppeaasta analüüsiga;
4. uurida võimalust paigaldada parklasse lisaks keelumärk takistamaks vales suunas väljasõitu.
1. hoolekogu on tutvunud Soinaste lasteaia õppekava muudatustega ja kinnitas selle ühehäälselt;
2. hoolekogu on tutvunud lasteaia sise- ja väliskeskkonna riskianalüüsi tegevuskavaga;
3. hoolekogu on tutvunud lasteaia töökeskkonna riskianalüüsi tegevuskavaga ja vastuväiteid ei ole;
4. lasteaia hoolekogu on teadlik personali arenguvestluste tulemustest ja kokkuvõttest;
5. hoolekogu esindajaks õppealajuhataja vabaneva ametikoha täitmise konkursi komisjoni (lapsehoolduspuhkuse ajaks) valiti ühehäälselt Annely Lilleorg.