1. õppealajuhataja ametikoha (lapsehoolduspuhkuse ajaks) täitmiseks moodustatud komisjoni valiti hoolekogu esindama Veiko Meitern.
1. hoolekogul ei ole vastuväiteid või täiendavaid küsimusi riskianalüüsi tulemuste kohta;
2. hoolekogul ei ole küsimusi personali arenguvestluste kohta;
3. lasteaia peauks läheb lukku alates 16:30st. Välisuksele paigutatakse uksekell.
1. suurendada Ööbikute rühma laste arvu 2 lapse võrra;
2. hoolekogu kiitis heaks lasteaia 2018 aasta eelarve projekti;
3. lapsevanematele korraldatavate koolituste teemadeks said:
- Lapse enesehinnang ja distsipliin
- Kuidas toetada oma last õpioskuste arendamisel?
1. hoolekogu esimees Veiko Meitern; aseesimees Ly Kollist ja protokollija Heili Põldsaar
2. hoolekogu kiitis heaks 2017/2018 õppeaasta tegevus - ja üritustekava. Kokkuvõttev info nimetatud dokumentide kohta on kättesaadav lasteaia kodulehelt.
3. kiideti ühehäälselt heaks 2017/2018 aasta hoolekogu tööplaan.
4. hoolekogu liikmed koguvad kokku lapsevanemate soovid koolitusteemade osas. Lisaks pakub lasteaia juhtkond omaltpoolt välja 2 - 3 võimalikku koolituse teemat, mille vahel on lapsevanematel võimalus valida.
5. võimalused lisanagide paigaldamiseks vaadatakse üle rühmapõhiselt.

1. hoolekogu on tutvunud Soinaste lasteaia lapsevanemate rahulolu-uuringu kokkuvõttega;
2. hoolekogu on tutvunud Soinaste lasteaia laste rahulolu-uuringu kokkuvõttega;
3. hoolekogu on tutvunud Soinaste lasteaia 2016/2017 õppeaasta analüüsiga;
4. uurida võimalust paigaldada parklasse lisaks keelumärk takistamaks vales suunas väljasõitu.
1. hoolekogu on tutvunud Soinaste lasteaia õppekava muudatustega ja kinnitas selle ühehäälselt;
2. hoolekogu on tutvunud lasteaia sise- ja väliskeskkonna riskianalüüsi tegevuskavaga;
3. hoolekogu on tutvunud lasteaia töökeskkonna riskianalüüsi tegevuskavaga ja vastuväiteid ei ole;
4. lasteaia hoolekogu on teadlik personali arenguvestluste tulemustest ja kokkuvõttest;
5. hoolekogu esindajaks õppealajuhataja vabaneva ametikoha täitmise konkursi komisjoni (lapsehoolduspuhkuse ajaks) valiti ühehäälselt Annely Lilleorg.
1. kinnitada Soinaste lasteaed Laululind arengukava 2017-2019;
2. hoolekogu on tutvunud lasteaia 2017 aasta eelarvega;
3. teha ettepanek Ülenurme Vallavalitsusele suurendada laste arvu sõimerühmas Lõokesed kahe lapse võrra.
1. hoolekogu esimees on Avely Kaldoja; aseesimees Anneli Lilleorg ja protokollija Heili Põldsaar;
2. hoolekogu kiitis heaks 2016/2017 õppeaasta tegevus- ja ürituskava;
3. kiita ühehäälselt heaks hoolekogu 2016/2017 aasta tööplaan;
4. hoolekogu on tutvunud sisehindamise tagasiside aruandega;
5. hoolekogu liikmed koguvad kokku lapsevanemate soovid koolitusteemade osas.
1. hoolekogu on tutvunud Soinaste lasteaia personali ja laste rahulolu-uuringuga;
2. hoolekogu on tutvunud lasteaia õppekavaga ja vastuväiteid muudatustele ei ole;
3. hoolekogu on tutvunud ja kinnitanud Soinaste lasteaia Laululind sisehindamise aruande;
4. Ööbikute rühma naaseb augustist 2016 hetkel lapsehoolduspuhkusel viibiv õpetaja Eilika. Ööbikute rühmas töötav asendusõpetaja Karin on nõustunud võtma vastu lapsehoolduspuhkuse asendamise ajaks õpetaja koha Laululinnu lasteaia Eerika filiaalis.
1. hoolekogu on tutvunud töökeskkonna riskianalüüsi tulemustega;
2. hoolekogu on tutvunud lasteaia sise- ja väliskeskkonna riskianalüüsi tulemustega;
3. hoolekogu on tutvunud personali arenguvestluste kokkuvõttega;
4. hoolekogu teeb ettepaneku Ülenurme Vallavalitsusele suurendada Tihaste rühma laste arvu kahe lapse võrra uuest õppeaastast;
5. kevadpidu toimub 11.05.2016, Pääsukeste ja Lõokeste rühma lõpupidu toimub 25.05.2016.