Laululinnu lasteaed avas uksed 2. augustil 2013 aastal Soinaste külas Ülenurme vallas. 1. augustil 2014 aastal avati Õssu külas Soinaste lasteaia filiaal- Eerika Laululinnu lasteaed. Soinaste lasteaed Laululind on kuue rühmaline ja kohti on 129 lapsele. Majas töötab 33 inimest.

Õppe – ja kasvatustegevuses lõimitakse muusikat erinevate ainevaldkondadega. Oluline on tervisedendus- liikumisaktiivsuse ja tervisekäitumise kujundamine.
Lasteaia läheduses asuv Eesti Põllumajandusmuuseum ja dendropark ning Johannes Käisi põhimõtete kasutamine võimaldavad avastus- ja õuesõppe metoodika rakendamist, Eesti kultuuritraditsioonide ja kodu väärtustamist.

Visioon: Laululinnu pesast lendavad kooli õpihimulised, hoolivad ja tegusad lapsed.
Missioon: me toetame peret, oleme lapsele tema arengus saatjaks.
Meie- kvalifitseeritud, kutsealaselt pädev ja ühtse meeskonnana tegutsev personal.

Kuidas tegutseme:
  • lähtume iga lapse heaolust, arengust ja turvalisusest
  • loome sõbraliku ja arendava keskkonna
  • oma aktiivse ja õpihimulise hoiakuga toetame laste aktiivsuse, laia silmaringi, hoolivuse ja tervisliku ellusuhtumise kujunemist
  • arvestame, et iga lapse jaoks parimat saavutame ainult läbi tiheda koostöö tema perega 


Väärtused:

  • Hoolivus- hoolime lastest ja töökaaslastest, oleme heasoovlikud, üksteisega arvestavad, mõistvad ja sõbralikud
  • Tervislikkus- väärtustame lapse ja enda tervist, pöörame tähelepanu tervislikule toitumisele ja eluviisile
  • Rahvakultuur- kanname edasi pärimuskultuuri, et säiliks järjepidevus, et ei kaoks vanade Eestlaste laulud, tantsud ja kombed
  • Koostöö- teeme edukat koostööd peredega, kolleegidega ja teiste asutustega ühise eesmärgi nimel
  • Turvalisus- meie lasteaia füüsiline ning psühhosotsiaalne õpi- ja töökeskkond on lastele ja töötajatele turvaline.


kiusamisest-vabaks 234x8820bänner   tel logo

Projekt: "Professionaalse õpikogukonna käivitamine J.Käisi põhimõtete rakendamiseks ja ühtse oskusteabe loomiseks Laululinnu lasteaia Soinaste ja Eerika majas"

Projekti toetab